PL
Zaloguj

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsze polityki i zasady opisują, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy informacje oraz Twoje prawa z tym związane.

Kliknij link, aby wyświetlić pełną treść dokumentu.

Polityka Prywatności
Polityka CCTV
Zasady prywatności na potrzeby procesów rekrutacyjnych
Zasady prywatności pracowników

Warunki Użytkowania

Niniejsze Warunki Użytkowania zawierają warunki korzystania ze strony internetowej Spearhead International Ltd przez osoby fizyczne i prawne. Elementem Warunków Użytkowania jest nasza Polityka Prywatności. W ramach niniejszej Umowy zwroty „my”, „nasze” odnoszą się do Spearhead International Ltd, zaś zwroty „Ty”, „Twoje” odnoszą się do użytkownika. „Strona internetowa” oznacza wszelkie strony internetowe Spearhead International Ltd.

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW
Korzystanie z naszej strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków oraz zrzeczenie się wszelkich roszczeń względem firmy Spearhead International Ltd, jej podmiotów dominujących, podmiotów zależnych, podmiotów stowarzyszonych, wykonawców, agentów, dyrektorów bądź pracowników, wynikających z Twojego korzystania z naszej strony internetowej lub jakichkolwiek materiałów, informacji, opinii lub rekomendacji w niej zawartych.

2. ZMIANY
Możemy w dowolnym momencie i według uznania modyfikować warunki zawarte w niniejszych Warunkach Użytkowania, publikując informację o zmianie lub nową umowę z użytkownikami na naszej stronie internetowej. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ KTÓREJKOLWIEK ZMIANY, JEDYNYM WYJŚCIEM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ. DALSZE KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ PO PUBLIKACJI INFORMACJI O ZMIANIE LUB NOWYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA STANOWIĆ BĘDZIE WIĄŻĄCĄ AKCEPTACJĘ TAKIEJ ZMIANY.

3. PRAWA AUTORSKIE

3.1. Użytkowanie.
Wszelkie treści zawarte w niniejszej stronie internetowej, takie jak tekst, grafiki, logotypy, ikony, obrazy, nagrania dźwiękowe oraz oprogramowanie, stanowią naszą własność lub własność naszych dostawców treści i są chronione brytyjskim i międzynarodowym prawem autorskim. Wszelkie oprogramowanie na naszej stronie internetowej stanowi naszą własność lub własność dostawców oprogramowania i podlega ochronie zgodnie z brytyjskim i międzynarodowym prawem autorskim. Możesz kopiować elektronicznie oraz drukować fragmenty naszej strony internetowej w celu złożenia u nas zamówienia lub jako pomoc w zakupach. Wszelkie inne wykorzystanie, w tym kopiowanie w celach innych niż powyższe, modyfikacja, dystrybucja, przesyłanie, ponowne publikowanie, wyświetlanie treści niniejszej strony internetowej bez naszej uprzedniej zgodny na piśmie jest kategorycznie zabronione.

3.2. Kary.
Nieupoważnione kopiowanie oprogramowania lub nieprzestrzeganie wyżej wymienionych ograniczeń może być karane na gruncie prawa cywilnego i karnego. Nieupoważniona duplikacja oprogramowania stanowi naruszenie przepisów prawa autorskiego i może być karane grzywną lub pozbawieniem wolności. Ponadto kary mogą obejmować odzyskanie faktycznych szkód w oparciu o liczbę wykonanych kopii oraz zyski wygenerowane przez naruszającego z tytułu świadomego naruszenia praw autorskich.

4. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
STRONA INTERNETOWA JEST UDOSTĘPNIANA W MIARĘ MOŻLIWOŚCI I W JEJ BIEŻĄCYM STANIE. NIE SKŁADAMY ŻADNEGO GWARANCJI, WYRAŹNEJ BĄDŹ DOROZUMIANEJ, DOTYCZĄCEJ DZIAŁANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB DOSTĘPNYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, TREŚCI, OPROGRAMOWANIA LUB MATERIAŁÓW (W TYM M.IN. GWARANCJI SPRAWNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, BRAKU NARUSZEŃ, ANI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z WYKORZYSTANIA KOMERCYJNEGO). PONADTO NIE DAJEMY ŻADNEGO GWARANCJI, ŻE NASZA STRONA INTERNETOWA BĘDZIE DZIAŁAŁA BEZ PRZERW I BĘDZIE POZBAWIONA BŁĘDÓW. NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONSEKWENCJE WSZELKICH PRZERW LUB BŁĘDÓW. NIE PONOSIMY TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI LINKÓW DOSTĘPNYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ INNYCH STRON INTERNETOWYCH LINKUJĄCYCH DO NASZEJ STRONY.

5.INFORMACJE POUFNE
Nie przyjmujemy ani nie analizujemy żadnych niechcianych materiałów, sugestii produktowych ani oryginalnych lub kreatywnych pomysłów (razem „Materiały”) zgłaszanych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeżeli wbrew tej polityce zgłosisz takie Materiały, uznamy je za naszą własność. Nie będziemy traktować takich Materiałów jako poufne i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie lub ujawnienie takich Materiałów. Będziemy posiadać wyłączne prawa do Materiałów i będziemy upoważnieniu do nieograniczonego korzystania z Materiałów w celach komercyjnych i innych, bez wynagrodzenia dla osoby zgłaszającej takie Materiały.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE SZKODY (ANI ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB DANYCH) WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, NAWET JEŻELI ZOSTALIŚMY UPRZEDZENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY OGRANICZA SIĘ DO KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ CIEBIE ZA DOSTĘP DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

7. OCHRONA PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Będziesz chronić i zabezpieczać Spearhead International Ltd oraz podmioty dominujące, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, wykonawców, agentów, dyrektorów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym rozsądnymi opłatami i kosztami prawnymi) wynikającymi z naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania lub Twojego użytkowania naszej strony internetowej, w tym m.in. wszelkie roszczenia dotyczące nieupoważnionych linków do naszej strony internetowej.

8. KWESTIE RÓŻNE

8.1. Brak odstąpienia od wykonania. Jeżeli nie dopełnimy wykonania jakiegokolwiek zapisu lub prawa w ramach niniejszych Warunków Użytkowania, nie będzie to stanowiło odstąpienia od takiego zapisu lub prawa. Pozostaną one w pełnej mocy.

8.2. Wybór prawa. Niniejsze Warunki Użytkowania będą interpretowane, rozumiane i egzekwowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, z wyłączeniem wszelkich innych praw wynikających z zasad wyboru prawa obowiązujących w danej jurysdykcji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz wszelkie przepisy następcze nie mają zastosowania do niniejszych Warunków Użytkowania.

8.3. Wersja angielska jest wiążąca. Strony zgadzają się, że językiem niniejszych Warunków Użytkowania jest angielski. C'est la volonté explicite des parties que ces termes d'usage soient rédiger en anglais.

8.4. Niezależny wykonawca. Niniejsze Warunki Użytkowania nie będą interpretowane ani rozumiane jako podstawa lub dowód partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia lub franczyzy pomiędzy stronami lub jako podstawa do zobowiązania którejkolwiek ze stron wynikającego z partnerstwa lub franczyzy.

8.5. Przestrzegania prawa. Na własny koszt musisz przestrzegać wszelkich regulacji, zasad i rozporządzeń jakiegokolwiek organu, departamentu lub agencji rządowej, mających zastosowanie do lub wynikające z Twojego korzystania z naszej strony internetowej.

8.6. Zasada podzielności. Jeżeli którykolwiek zapis w niniejszych Warunkach Użytkowania zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, zapis ten zostanie uznany za oddzielny od pozostałych zapisów i nie będzie miał wpływu na ich ważność i wykonalność.

OŚWIADCZENIE ODNOŚNIE USTAWY O NOWOCZESNEJ FORMIE NIEWOLNICTWA I PRZEJRZYSTOŚCI

Spearhead International Ltd zapewnia, że wszystkie podmioty w jej grupie działają w sposób etyczny i w pełni zgodny z Ustawą o Nowoczesnej Formie Niewolnictwa z 2015 roku. Niniejsze oświadczenie odzwierciedla nasze zobowiązanie do zagwarantowania, że żadna forma nowoczesnego niewolnictwa ani handlu ludźmi nie jest tolerowana w działalności żadnego podmioty z naszej grupy ani naszych partnerów w łańcuchu dostaw. Poniżej znajduje się link do pełnego oświadczenia.

Oświadczenie o Przeciwdziałaniu Niewolnictwu oraz Handlu Ludźmi

Spearhead International jest europejską grupą rolniczą zaopatrującą przetwórców żywności, producentów i sprzedawców detalicznych. Dysponując powierzchnią około 90 000 hektarów, dysponujemy skalą, która pozwala nam niezawodnie dostarczać produkty wysokiej jakości. Zarządzamy ryzykiem poprzez zróżnicowanie geograficzne, wybór przedsiębiorstw, zarządzanie i marketing.

Kontakt

Spearhead International Ltd
Gate 2
Hasse Road
Soham
Cambridgeshire
CB7 5UN Wielka Brytania

Tel.: +44 (0) 1223 233263

Powrót